<p><img src="https://xolytics.nl/matomo/matomo.php?idsite=18&amp;rec=1" style="border:0;" alt="" /></p>

Hysolar participeert in Utrechts project NEW HYTS voor de ontwikkeling van een regionale groene waterstof keten

26 October 2021

Om de transitie naar groene waterstof regionaal te demonstreren en te stimuleren, heeft een breed samengesteld consortium in de regio Utrecht het project LIFE NEW HYTS (reNEWable green HYdrogen for TranSport) opgezet. Dit project heeft onlangs voor vier jaar subsidie ontvangen van het Europese LIFE-Climate programma. De totale subsidie is ongeveer 4,6 miljoen euro.

Met NEW HYTS kan de productie, distributie en gebruik van groene waterstof in het wegtransport worden samengevoegd. Ook verbindt het de ambities in de regio vanuit het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’. Met groene waterstof kunnen we de stap zetten naar emissievrije, schone mobiliteit en CO2 uitstoot vermijden.

NEW HYTS Hysolar

NEW HYTS ontvangt subsidie van het Europese LIFE-Climate programma

Waterstof in mobiliteit

Met waterstof geproduceerd uit hernieuwbare energie (groene waterstof) kunnen we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Door waterstof aangedreven elektrische voertuigen zijn geschikt voor vervoer over lange afstanden en hebben geen emissie van broeikasgassen, stikstof en fijnstof.

Afstemming vraag en aanbod

De invoering van ’elektrische voertuigen op groene waterstof voor vervoer’ stuit echter op een impasse: er is een gebrek aan tankstations voor waterstof door de geringe vraag en er wordt weinig geïnvesteerd in waterstofvoertuigen door het gebrek aan waterstoftankstations. Bovendien zijn de investeringen in het productie- en distributiesysteem voor groene waterstof nog hoog.

LIFE NEW HYTS wil door een combinatie van deskundigheid, operationele capaciteit, implementatie en beleidsvorming een lokale groene waterstofketen opzetten, van een zonne-energiepark tot waterstofvoertuigen. Door lokaal en regionaal samen te werken, kunnen ambities van partijen worden gekoppeld. Verder kijken we naar kansen voor gezamenlijke inkoop en mogelijke collectieve korting voor convenantpartners. Regionale samenwerking ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van beleid en helpt deelnemende partijen om de toepassing van groene waterstof in het vervoer te versnellen in overeenstemming met het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’.

Deelnemende partijen

In het consortium dragen de verschillende partners bij vanuit hun eigen rol:

Naast genoemde partners is ECUB (EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven) betrokken als verbinder, motivator en inspirator. ECUB zorgt voor kennisdeling met de organisatie van bijeenkomsten. Al 100 bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hebben het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ getekend om zo bij te dragen aan de realisatie van groene mobiliteit.

Innovam, het opleidingsinstituut voor de automobielsector in Nieuwegein, gaat monteurs opleiden die met waterstof aangedreven voertuigen gaan werken.

Kennisoverdracht naar andere Europese lidstaten

Binnen het LIFE-programma is overdracht van kennis en ervaring naar andere EU-landen een belangrijk onderdeel, onder andere met de stad Brugge (België) en de deelstaat Noordrijn-Westfalen (Duitsland). Ook hierbij spelen de relatie tussen lokale overheden, belanghebbenden en de commerciële sector een essentiële rol.

 

LIFE NEW HYTS heeft financiering ontvangen van het LIFE Programma van de Europese Unie. Dit bericht is uitsluitend het standpunt van het consortium. De Europese Unie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in dit bericht.