De Waterstofbrug, groene waterstof via vergisting van biomassa

22 November 2021

Een aantrekkelijke route om groene waterstof te produceren loopt via vergisten van organische afvalstromen. Deze route heeft tot heden nog weinig aandacht gehad maar levert juist veel potentieel voor de energietransitie. De Waterstofbrug is een nieuw initiatief om hier snel verandering in te brengen.

Vergisting van biomassa

Bij organische afvalstromen denken we aan groente/fruitresten, maaisel van bermen, mest en slib van rioolwaterzuiveringen. In speciale vergistingsinstallaties die werken onder zuurstofloze omstandigheden ontstaat biogas, dat een mengsel is van voornamelijk methaangas en CO2. Het aldus gevormde biogas wordt meestal verbrand in een installatie (warmtekrachtkoppeling, WKK) waarbij elektriciteit en warmte worden geproduceerd. De CO2 wordt dan als regel via de schoorsteen uitgestoten. In het concept van De Waterstofbrug krijgen beide componenten – methaan én CO2 – een nuttige bestemming.

Biogas als basis

Door de methaan af te scheiden uit biogas wordt bio-methaan geproduceerd. Bij sommige vergistingsinstallaties wordt aan dit bio-methaan ook stikstof toegevoegd om het op aardgaskwaliteit te brengen, daarmee ontstaat ‘groengas’. Met behulp SMR (steam methane reforming) wordt groene waterstof gevormd uit bio-methaan. SMR is ook het proces dat algemeen wordt toegepast om grijze waterstof uit aardgas te maken. Door bio-methaan als uitgangspunt te nemen produceren we nu echter groene waterstof. In dit proces is het ook mogelijk om de CO2 terug te winnen, en geschikt te maken voor nuttige inzet, bijv. in de tuinbouwsector. Gericht op de watersector is het gedachtegoed van De Waterstofbrug verder uitgewerkt, zie De Waterstofbrug. Op basis van de totale kosten van productie en opslag van waterstof is het concept aantrekkelijk.

Complementaire rol

Voor Nederland blijft het een grote uitdaging om voldoende duurzame energiebronnen te vinden. Iedere mogelijkheid moeten we daarin aangrijpen, en vorming van biogas is daar zeker onderdeel van. Zo vormt de biogasroute een welkome aanvulling op de meest gebruikelijke route om groene waterstof te produceren, namelijk via elektrolyse: splitsen van water in waterstof en zuurstof, gebruik makend van groene elektriciteit. De biogasroute heeft als voordeel dat het doorgaans continu beschikbaar is, hetgeen veel bespaart op de opslagkosten van waterstof. En niet te vergeten, is het dé kans om CO2 nuttig in te zetten.

Interesse?

Neem contact op met Ron Bol, expert groene waterstof via ron.bol@hysolar.nl

Waterstofbrug

GFT afval en zuiveringsslib als bron voor groene waterstof. Foto’s AGV & Prezero